regnvandsanlæg oldebjerg

Downloads

Her finder du vores forskellige downloads og dokumenter til vores regnvandsanlæg.

Du finder bl.a. information om installation og montering, driftsvejledning samt information om styring, pumpe og vores kontrolaftale.

Til kloakmesteren: Love og bekendtgørelser

Nederst finder du links til nogle af de relevante love og bekendtgørelser.

Installation og montering

Driftsvejledning

Installations- og monteringsvejledning

Driftsvejledning Oldebjerg regnvandsanlæg

Styring

Pumpe

manual regnvandsanlæg styring

Brugsanvisning Oldebjerg
Multiple Control System

Datablad Divertron pumpe
(UK + IT)

Service

kontrolaftale regnvandsanlæg

Interaktiv kontrolaftale
(Kan også printes)

regnandsanlæg service rené

Hils på René

Til kloakmesteren: Love og bekendtgørelser

Erhvervsministeriet

LBK nr. 30 af 11.01.2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

BEK nr. 560 af 30.05.2017 om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationgsområdet, som enhver må udføre.

BEK nr. 859 af 03.07.2014 om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v.

BEK nr. 1364 af 02.06.2017 om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

BEK nr. 1414 af 03.12.2018 om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

BEK nr. 1415 af 03.12.2018 om godkendelse af fagligt ansvarlig på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet.

Miljø- og Fødevareministeriet ( Miljøministeriet )

LBK nr. 100 af 19.01.2022 om miljøbeskyttelse ( miljøbeskyttelsesloven ).

LBK nr. 282 af 27.03.2017 bekendtgørelse af lov om forurenet jord ( jordforureningsloven ).

LBK nr. 1581 af 10.12.2015 om okker ( okkerloven )

BEK nr. 696 af 22.05.2015 om ophævelse af Bek nr. 1444 typegodkendelsesordning for minirenseanlæg.

BEK nr. 1393 af 21.06.2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. ( spildevandsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 1401 af 26.11.2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. ( vaskepladsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 1452 af 09.12.2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse af flytning af jord ( jordflytningsbekendtgørelsen ).

BEK nr. 2091 af 12.11.2021 om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. ( habitatbekendtgørelsen )

BEK nr. 2307 af 06.12.2021 om forbyggelse og bekæmpelse af rotter m.v. ( Rottebekendtgørelsen )

Beskæftigelsesministeriet

BEK nr. 473 af 04.10.1983 om kloakarbejde m.v med senere ændringer.

BEK nr. 1109 af 15.12.1992 om tekniske hjælpemidlers anvendelse.

BEK nr. 1706 af 15.12.2010 om brug af personlige værnemidler.

LBK nr. 2062 af 16.11.2021 bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø ( arbejdsmiljøloven ).

Klima-, Energi- og Forsyningministeriet

LBK nr. 55 af 23.01.2020 om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret. ( LER-Loven ).

LBK nr. 1775 af 02.09.2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

BEK nr. 1473 af 17.12.2019 om registrering af ledningsejere og udlevering afledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret ( Ler-bekendtgørelsen )​

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

LBK nr. 1178 af 23.09.2016 Byggeloven

Andre udgivelser der kan være nyttige.

VEJ nr 12414 af 01.01.2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Vejledninger fra arbejdstilsynet.

At-vejledning D.2.13, januar 2005 om gravearbejde.

At-vejledning D.2.14, januar 2005 om vaccination af personer der er beskæftiget med spildevand og kloakslam.

At-vejledning D.5.5-2, juni 2009 om brug af høreværn.

At-vejledning D.5.4, januar 2008 om åndedrætsværn.

At-vejledning D.5.6, april 2007 om værnefodtøj.

At-vejledning D.5.7, marts 2007 om beskyttelseshjelme.

At-vejledning D.6.1, juli 2007 om støj.

Statens Byggeforskningsinstitut.

SBI-Anvisning 255 Afløbsinstallationer – systemer og dimensionering. 1.udg 2015

SBI-Anvisning 256 Afløbsinstallationer – anlæg og komponenter. 1. udg 2015

SBI-Anvisning 257 Afløbsinstallationer – installationsgenstande og udførelse. 1 udg 2015

BEK nr 1041 af 08/12/2003 om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanser til at udføre den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet. ( ER OPHÆVET AF BEK nr 559 af 30/05/2017 )

Herudover kan findes en række andre forskrifter, kommunale vedtægter, regulativer, cirkulærer osv. som en kloakmester kan få brug for i sin dagligdag.

Ovenstående love og bekendtgørelser er bl.a. hentet fra Retsinformation.